Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Sprzątanie dróg dojazdowych

Pompowanie zastoisk wodnych

Profilacja pasa rozdziału w ciągu drogi S-11

Wykonywanie nasypu

km 343+330 – 343+360

WD6 km 0+270 – 0+300

Łącznik km 1+100 – 1+290
km 343+330 – 343+370

km 343+330 – 343+370

Zagęszczanie nasypu

DP 2907P
DP 3742P

DP 4180P
Osuszanie nasypu

km 343+330 – 343+360

DP 4180P

Przypora filtracyjna

km 344+600 – 344+700

km 344+500 – 344+600

Grunt stabilizowany cementem C3/4

km 342+300 – 342+430

Łącznica nr 6 km 0+200 – 0+265

DP 4180P km 0+140 – 0+260
DP 2907P km 0+010 – 0+120

km 346+060 – 346+280

km 346+280 – 346+410

Warstwa ścieralna

Rondo nr 1 pierścień
DG Jarocin 0+022,5 – 0+231,87

km 338+168,53 – 338+830

DW 443 km 0+000 – 0+100

Profilacja nasypu pod chodnik

DW 443 km 0+000 – 0+030
DW 443 km 0+100 – 0+150

Układanie kostki

wyspa Rondo nr 3

chodnik DW 443

Układanie przepustu fi 600

Dojazd do gazociągu

Układanie krawężnika i ścieku trójkątnego

WD2

Profilowanie kruszywa łamanego 0/45

DW443 km 0+430 – 0+450

Skarpowanie i rowy

km 338+200 – 338+300

km 344+000 – 344+100

km 346+600 – 346+700

km 346+500 – 346+600

km 338+500 – 338+600

km 343+900 – 344+000
km 338+600 – 338+700
km 341+200 – 341+300
Rondo nr 1
DG Jarocin

Łącznica nr 7

Profilacja warstwy odsączającej

km 346+050 – 346+650

Humusowanie

km 347+700 – 347+800
km 339+950 – 340+350

DW 443 km 0+300 – 0+430
DG Jarocin km 0+040 – 0+130

DG Jarocin km 0+000 – 0+231,87

km 340+120 – 340+265
km 339+630 – 339+650
Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

km 338+770 – 338+850

DW 443 km 0+000 – 0+034
DW 443 km 0+098 – 0+160

Nasyp pod chodnik

DW 443 km 0+100 – 0+150
WD2
WD3

Warstwa wiążąca AC WMC 0/16

DW 443 km 0+000 – 0+034
DW 443 km 0+098 – 0+160

Branżowe

Budowa kanału technologicznego, rury fi40

km 2+600+ 2+700

km 2+700+ 2+800

km 2+800+ 2+850

Montaż drenażu drogowego w pasie rozdziału, rura fi100 oraz studni PP fi425 – S11

Porządkowanie placu budowy – S11

Głęboki drenaż, zasypka – WD10

Montaż fundamentów oświetleniowych Węzeł Mieszków

Montaż rury fi160 oraz wpustów KD12, Łącznik

Montaż kratki na wpuście WD12

Wykop rowu, skarpowanie (Mel4)Okolice MD5

Mostowe

WD-3

Deskowanie ścianek zaplecznych w osi 1 i 3

Układanie żywicy na kapach chodnikowych

WD-4

Zasypka muru oporowego w osi 1
Rozdeskowanie ścianki zaplecznej w osi nr 3

Beton podkładowy pod płytę najazdową w osi nr 3

Zbrojenie płyty przejściowej w osi nr 3
Betonowanie ścianki zaplecznej oś 1 etap I
Mury z gruntu zbrojonego w osi nr 1
Układanie żywicy na kapach chodnikowych

Betonowanie płyty przejśiowej P3
Deskowanie ścianki zaplecznej P1 etap II
Zasypka muru z gruntu zbrojonego P1

MD-5

Rozdeskowanie ścianki zaplecznej w osi nr 1 jezdnia prawa

Spawanie desek gzymsowych na kapach

Montaż desek gzymsowych na kapach chodnikowych

WD-6

Deskowanie i przygotowanie do betonowania ścianki zaplecznej oś 1 i 3

Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 etap I

Montaż krawężników

WK-9

Prace przygotowawcze pod montaż tłumików
Deskowanie podwalin stożków
Montaż desek gzymsowych

Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 etap I

Deskowanie oczepów murów oporowych

Betonowanie gzymsów na murach oporowych
Przygotowanie montażu tłumików drgań
Prace wykończeniowe na obiekcie

WD-10

Betonowanie kap chodnikowych
Budowa i zasypka murów oporowych P1 i P3

WD-11

Układanie żywicy na kapach chodnikowych
Zbrojenie ścianki zaplecznej P3
Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej P1

Izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej
Izolacja z żywicy kap chodnikowych
Beton dociskowy na ściance zaplecznej P1
Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P3

Układanie papy termozgrzewalnej na obiekcie
Zasypka stożków

Betonowanie ścianki zaplecznej P3
Układanie asfaltu twardolanego
Montaż krawężników przy dylatacjach

Układanie asfaltu twardolanego
Montaż dylatacji P3

WD-12

Zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych
Betonowanie kap chodnikowych w obrębie dylatacji
Demontaż wsporników roboczych ustroju nośnego

Montaż barier energochłonnych
Układanie asfaltu twardolanego

Montaż barier i barieroporęczy
Montaż kolektora odwodnieniowego
Izolacja na zimno oczepów murów oporowych
Układanie nawierzchni z żywicy na kapach przy dylatacjach
Budowa stożków przy murach

Układanie nawierzchni na kapach przy dylatacjach
Drenaż na ustroju nośnym
Kształtowanie stożków i skarp
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
Układanie nawierzchni z SMA

WD-13

Deskowanie ścianki zaplecznej P1 i P3

Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3

Rozdeskowanie ścianki zaplecznej P1
Izolacja na zimno powierzchni betonowych
Szalowanie ścianki zaplecznej P3

WD-14

Rozdeskowywanie ścianki zaplecznej

Betonowanie belki zamykającej mur oporowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *