Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

Wykonywanie nasypów

Osuszanie i zagęszczanie nasypów i podłoża

Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego

Humusowanie i obsiewanie skarp i rowów

Odhumusowanie

Wykonywanie GWN

Wykonywanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Wykonywanie warstwy wiążącej AC WMS 0/16

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

Branże:

Humusowanie i obsiew skarp – zbiornik nr 1 i 2

Ubezpieczenie płytami ażurowymi  skarp – zbiornik nr 1

Wykonanie drenażu na odcinku SL4 –  SL5, montaż studni SL3 i SL4

Montaż studni SL5, wykonanie drenażu wraz z obsypką trójwarstwową na odcinku SL5 – SL6

Montaż włazów na studniach na obiektach WD11 i WD12

Uzbrojenie przepompowni ścieków kt1

Montaż wylotów i korytek skarpowych na obiekcie WD2

Wykonanie rowu dopływowego oraz schodów –  zbiornik nr 1

Wykonanie rurociągu odpływowego –  zbiornik nr 2

Mosty:

WD-2

Zasypka muru z gruntu zbrojonego w osi 1 i 3

Deskowanie i betonowanie wsporników płyty przejściowej na ściance zaplecznej P1

WD-3 

Zdjęcie parcia z przyczółka w osi nr 1 i 3

Układanie krawężników

MD-5

Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitka prawa i lewa

Zasypka korpusu w osi nr 2

Przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitka prawa

WD-6 

Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1 i 3

MD-5 

Deskowanie poprzecznic ustroju nośnego
Czyszczenie ustroju nośnego przed betonowaniem

Zbrojenie ustroju nitka prawa

MD-7A

Zbrojenie ustroju nośnego

WK-9

Zbrojenie  i betonowanie dźwigarów ustroju nośnego

Pielęgnacja betonu

Prace porządkowe

WD-10

Zbrojenie ustroju nośnego

Montaż wpustów, sączków i kotew talerzowych

Pielęgnacja betonu

Betonowanie ustroju nośnego

Montaż chodnika roboczego

WD-11 

Zbrojenie ustroju nośnego

WD-12 

Demontaż deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie stref zakotwień ustroju nośnego

Budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego P1 i P3
Montaż chodników roboczych pod deski gzymsowe
Szalowanie stref zakotwień

WD-13

Zbrojenie ścianek zaplecznych

WD-14

Wznoszenie murów oporowych z gruntu zbrojonego

Montaż kotew elementów ekranów akustycznych w kapach chodnikowych

Przepusty

Betonowanie płyty uciąglającej etap II
Ułożenie żywicy podkładowej

Odmulanie przepustu

Izolacja z papy termozgrzewalnej – etap II