Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

Wykonywanie  wykopów, nasypów, GWN oraz odhumusowanie

Osuszanie nasypu i podłoża

Wykonywanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Zagęszczanie nasypu, GWN i podłoża

Profilacja podłoża pod geotkaninę

Skarpowanie

Wykonanie ławy z kruszywa łamanego 0/45 pod przepust drogowy

Branże:

Wykonywanie wykopów oraz układanie rurociągu fi 315 PP od  KD 14.2 do KD 14.3, KD 14.1-14.6 i wstawienie studni D14.2., D14.6, D14.9, D14.3, WD14.5

Pompowanie wody

Wykopy, montaż szalunków, układanie rury (~14m) wraz z obsypką kruszywem. Montaż studni Sp6- drenaż w głębokim wykopie

Montaż poprzeczki drenarskiej W11/1 – SD11/1 fi 110 (~20m)

Montaż wpustów (3 szt.) oraz rury fi 200 (~45m) dla kolizji KD4, KD5, KD6,

Formowanie skarp z humusowanie i obsiewem traw. Wykonanie podsypki gr. 5 cm pod geowłókninę i układanie geowłókniny oraz wykonanie podsypki pod ażury gr. 10 cm i układanie ażurów – Zbiornik 6

Montaż wpustów (1 szt.) oraz rury fi 200 (~15m) dla kolizji KD4, KD5, KD6,

Montaż wpustów DW14.6, DW14.3

Odtworzenie niezinwentaryzowanych drenaży

Przygotowanie podłoża pod geowłókninę – Zbiornik 2

Wykop i montaż rur fi 110 (~62m), (~44m) poprzeczki pod oświetlenie OS23, OS27, OS25, zasypka

Mosty:

WD-2

Podbudowa pod skrzydła z gruntu zbrojonego

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie kap chodnikowych

Betonowanie fundamentu muru oporowego P1

WD-3

Demontaż platformy ustroju nośnego

WD-4

Podbudowa pod skrzydła z gruntu zbrojonego

Betonowanie fundamentu muru oporowego P3

Przygotowanie podłoża i zbrojenie ławy fundamentowej muru P3

MD-5

Montaż podparcia belek prefabrykowanych

Przygotowanie platformy pod dźwig

WD-6

Rozbiórka podparcia ustroju nośnego

MD-7

Montaż podparcia belek prefabrykowanych

Budowa platformy pod dźwig

Montaż belek strunobetonowych

MD-7A

Montaż podparcia belek prefabrykowanych

Budowa platformy pod dźwig

Montaż belek strunobetonowych

WK-9

Przygotowanie styków technologicznych na płycie pomostowej

Zbrojenie dźwigarów płyty mostowej

WD-10

Deskowanie ustroju nośnego

WD-11

Prace porządkowe, pompowanie wody

Przygotowanie platformy pod podparcie ustroju nośnego

WD-12

Deskowanie ustroju nośnego i montaż łożysk

Zbrojenie ustroju nośnego

WD-13

Izolacja na zimno przyczółków oraz zbrojenie kap chodnikowych

Montaż desek gzymsowych

Zasypka fundamentów i przyczółków

Montaż drenażu za przyczółkami

WD-14

Zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych

Wymiana gruntu pod mur oporowy M1

Zasypka Muru M1

PRZEPUSTY

Przepust km 343+504 – zasypka przepustu