Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych w miejscach zalegania

Wykonywanie nasypu

Łącznica nr 1
Droga gminna nr 1

GWN

km 343+300 – 343+350

Warstwa odsączająca

km 348+025 – 348+278

Skarpowanie

WK9
km 342+650 – 342+700
Łącznik km 0+750 – 0+900
Łącznik km 1+500 – 1+600

Wykop rowu

DG (WD10)
DP 2907P
km 341+200 – 341+300

km 341+150 – 341+250
Łącznik km 1+500 – 1+600

Łącznik km 1+550 – 1+650

Zagęszczanie warstwy odsączającej

km 348+025 – 348+278

Wykonywanie poboczy

Łącznik km 0+750 – 0+900

Profilacja poboczy

Łącznik km 0+300 – 0+500
Łącznik km 0+750 – 0+600
Łącznik km 2+500 – 2+800

Łącznik km 0+300 – 0+400
Łącznik km 0+300 – 0+700

Profilacja pasa rozdziału

km 343+900 – 344+100

Przepusty drogowe

DP 3742P (WD4) km 0+078,24
DP 3742P (WD4) km 0+020

Węzeł Mieszków km 0+769

Łącznica nr 2 km 0+308,54

Umocnienie rowu

S-11

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

km 348+278 – 348+355

Warstwa ścieralna SMA

WD2 km 0+170 – 0+220

Warstwa wiążąca AC WMC 0/16

DG (WD2) km 0+000 – 0+020

Humusowanie

DP 4181P

DP 2907P

km 338+780 – 338+850
km 342+520 – 342+700
km 338+800 – 338+850
km 340+250 – 340+350
km 342+700- 342+850
km 343+500 – 343+650
km 346+850 – 346+900
km 348+400 – 348+500
DD2 0+770 – 0+850

km 341+250 – 341+350
km 348+400 – 348+500

km 340+810 – 340+900 pas rozdziału
km 341+050- 341+150 pas rozdziału
Chodnik

DP 4181P

Grunt stabilizowany cementem C3/4

km 345+150 – 345+220

DD2 km 0+760 – 0+855

Ekrany akustyczne

Ekran E3 – DP 2907P

Ekran E2 – S11

Branżowe

Budowa kanału technologicznego, przewiert sterowany – Łącznik, Rondo nr 3

Montaż rury fi250, fi160 oraz wpustów – KD11

Budowa kabla oświetleniowego – Łącznica nr 7, Węzeł Jarocin

Przebudowa niezinwentaryzowanych drenaży – okolice WD14

Montaż studni DN1000 oraz rury fi200 – KD11

Montaż studni DN1000, wpustu oraz rury fi160 KD10

Przebudowa niezinwentaryzowanych drenaży – pompowanie wody okolice obiektu WD14

Regulacja studni i kratek obiekt WD11

Porządkowanie zaplecza budowy

Regulacja studni drenażu drogowego w pasie rozdziału

Regulacja wpustów – KD8

Zasypka i zagęszczenie KD10, KD11

Mostowe

WD-2

Montaż kolektora odwodnieniowego

Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję betonu

WD-3

Montaż zbrojenia i desek gzymsowych kap chodnikowych

Montaż krawężników i zbrojenia na kapach chodnikowych
Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy
Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję

WD-4

Prace wykończeniowe

MD5

Montaż barier nitka prawa
Demontaż wsporników roboczych

Zasypka przyczółka P2 nitka prawa
Izolacja z papy na ściankach zaplecznych

Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego nitka prawa pod papę
Montaż kolektora odwodnieniowego

WD6

Zasypka fundamentów
Montaż barier

Montaż zbrojenia i desek gzymsowych na końcówkach kap
Izolacja z papy na ściankach zaplecznych

Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy
Montaż zbrojenia i desek na kapach chodnikowych

MD-7

Montaż kolektora odwodnieniowego

Zbrojenie kap chodnikowych

MD-7a

Przygotowanie powierzchni betonowych do wykonania izolacji

Zbrojenie oczepów murów oporowych
Prace wykończeniowe
Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych

WK-9

Wykonanie podwalin stożków

Prace wykończeniowe na torowisku

WD-10

Montaż barier
Budowa murów oporowych z bloczków

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację
Wykonanie izolacji na zimno płyt przejściowych

WD-12

Szalowanie podwalin stożków

WD-13

Zbrojenie i szalowanie oraz montaż desek gzymsowych na skrzydełkach P3

Betonowanie oczepu muru oporowego
Roboty wykończeniowe

Izolacje na zimno
Prace wykończeniowe

WD-14

Montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach P2
Betonowanie oczepów skrzydeł P2 etap I

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *