Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych w miejscach zalegania

Wykonywanie nasypu

DP 2907P (WD3)
DP 4180P (WD6)
km 343+300-343+350
Łącznica nr 1

GWN

km 345+200 – 345+230

Wykonywanie rowu

DG (WD10)
km 341+400 – 341+500
km 342+800 – 342+850
Łącznik km 1+800 – 1+900
Łącznik km 2+400 – 2+600
DD11

Zagęszczanie nasypu

WD6
DD8

Przepusty drogowe

Łącznica nr 7 km 0+116,75

DP 3742P (WD4) km 0+078,24

Osuszanie podłoża

Droga gminna nr 1

Profilacja warstwy odsączającej

km 348+025 – 348+278

Zagęszczanie warstwy odsączającej

km 346+850 – 347+160

Układanie krawężnika i ścieku

DP 4181P (WD11)

Układanie ścieku korytkowego

km 340+440 – 340+460 pas rozdziału

Grunt stabilizowany cementem C3/4

km 345+750 – 345+900

km 346+840 – 347+160

Łącznik km 1+315 – 1+360
Łącznia nr 6 km 0+080 – 0+100
Przepust nr 36 DK11 km 0+290,04

Humusowanie

km 341+600 – 341+900

km 341+500 – 341+800
km 342+520 – 343+700

km 341+300 – 341+600
km 342+600 – 343+800

Obróbka studzienek

DG (WD2)

Profilacja podłoża

km 345+650 – 345+345

Wykonywanie chodnika

DG (WD2)
DP 2907P (WD3)

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

DP 4181P km 0+000 – 0+090
DP 4181P km 0+140 – 0+200

Warstwa wiążąca AC WMC 0/16

DP 4181P km 0+000 – 0+090 s
DP 4181P km 0+140 – 0+200

Obrukowywanie wpustów

Łącznik

Branżowe

Montaż rury fi300, zasypka i zagęszczenie KD8

Montaż rury fi100 oraz studni -Drenaż w pasie rozdziału, miedzy obiektami WD6 a MD7

Montaż kratki na wpuście WD11

Budowa kanału technologicznego WD4

Wykonanie przewiertu sterowanego, rura osłonowa – kanał technologiczny Rondo nr 3

Montaż kabla oświetleniowego między obiektami WD12 a WD11

Budowa kanału technologicznego miedzy obiektami WD4 a MD5

Regulacja kratek na wpustach – WD2

Przewiert sterowany, przekrój M, kanał technologiczny km 342+500

Regulacja kratek na wpustach – WD11

Umocnienie stożków, beton ochronny na izolacji na papie płyty przejściowej,
montaż krawężników kamiennych przy dylatacjach – Obiekt WD3

Montaż studni DN1000 – KD11

Mostowe

WD-2

Montaż kolektora odwodnieniowego
Prace przygotowawcze pod ułożenie SMA

WD-4

Prace wykończeniowe

WD-3

Umocnienie stożków, beton ochronny na izolacji na papie płyty przejściowej,
montaż krawężników kamiennych przy dylatacjach

MD5

Montaż barier nitka prawa
Montaż drenażu i zasypka P2,
demontaż wsporników roboczych

WD6

Rozszalowanie dylatacji
Zasypka fundamentów
montaż barier

MD-7

Montaż kolektora odwodnieniowego
przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy

MD-7a

Przygotowanie powierzchni betonowych do wykonania izolacji

WK-9

Prace wykończeniowe na torowisku

WD-10

Montaż barier
Budowa murów oporowych z bloczków

WD-11

Prace wykończeniowe
Betonowanie podwalin stożków

WD-13

Zbrojenie i szalowanie oraz montaż desek gzymsowych na skrzydełkach P3

Podwaliny stożków
Zasypka przyczółków
Zbrojenie i szalowanie kap na skrzydłach P3
Montaż desek gzymsowych

WD-14

Zbrojenie i szalowanie gzymsu na ściankach zaplecznych

Montaż desek gzymsowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *